ازضيافت الله بهره بيشتر ببريم

بسم الله الرحمن الرحيم

حلول ماه مبارك ماه رمضان بر تمامي شما دوستان مبارك باد

ماه مبارك رمضان

سلام عليکم

ان شا الله بتوانيم از ضيافت الله به بهترين نحو ممكن فيض ببريم

ما را از التماس دعاي خود محروم نسازيد

 

مراقبات ماه مبارك رمضان

از امير المؤمنين عليه السّلام روايت شده است: «نگوييد رمضان، زيرا نميدانيد رمضان چيست، و اگر كسي گفت، بايد صدقه داده و روزه بگيرد. بلكه همانطور كه خداوند فرموده است بگوييد ماه رمضان».

از اعمال مهم سالك در اين ماه بزرگ شناخت حقيقت اين ماه - در اين ماه خداوند رهروان اين ماه را با دعوت به ميهماني اين ماه گرامي داشته و اين ماه ماه ميهماني خداست - و سپس فهميدن معني روزه و مناسبت آن با ميهماني خداست. آنگاه تلاش و كوشش براي بدست آوردن اخلاص در كردار و رفتارهايي است كه مطابق با رضايت صاحبخانه است.

ماه مبارك رمضان

فضيلت ماه رمضان

درباره فضيلت اين ماه و گستردگي رحمت خدا در آن مطالب بسيار زياد و فوايد فراواني در روايات آمده است - البته براي كساني كه اهل درك و شعور باشند. از قبيل:

[1 -] خداوند در ماه رمضان موقع افطار هفتاد ميليون نفر را كه همگي سزاوار آتش شدهاند، از آتش آزاد ميكند. و باندازه تمام افرادي كه در ماه رمضان آزاد نموده، در شب آخر آن آزاد ميكند.

[2 -] در شب اول ماه رمضان خداوند هر كدام از مخلوقات خود را كه بخواهد ميبخشد. در شب بعد اين عده را دو برابر مينمايد. و در شب بعد دو برابر تعداد تمام افراد شبهاي قبل را از آتش آزاد ميكند. (و بهمين ترتيب) تا شب آخر ماه رمضان كه در اين شب تعداد تمام كساني را كه در اين ماه آزاد نموده است دو برابر مينمايد.

[سخنان پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم درباره ماه مبارك رمضان]

[3 -] سيد قدّس سرّه در «اقبال» از كتاب «بشارة المصطفي لشيعة المرتضي» با استناد آن به «حسن بن علي بن فضال» از امام رضا از پدرانش، از امير المؤمنين - درود و سلام بر آنان - روايت نموده كه حضرت فرمودند: رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله و سلّم روزي براي ما سخنراني نمود و فرمود:

«مردم ماه خدا با بركت و رحمت و بخشش گناهان نزديك است، ماهي كه نزد خدا برترين ماهها، روزهايش برترين روزها، شبهايش بهترين شبها و ساعتهاي آن بهترين ساعتهاست، ماهي است كه در آن به ميهماني خدا دعوت شده و شما را در اين ماه از كساني قرار دادهاند كه شايسته كرامت خدا هستند. نفس كشيدن شما در آن تسبيح و خوابيدنتان در آن عبادت و عمل شما در آن مقبول و دعاي شما در آن مستجاب است. پس با نيتهايي راست، و دلهايي پاك از خدا بخواهيد شما را موفق به روزه آن، و خواندن كتابش نمايد. بدبخت كسي است كه از آمرزش خدا در اين ماه بزرگ محروم شود.

با تشنگي و گرسنگي خود در آن، گرسنگي و تشنگي روز قيامت را بياد آوريد. به فقيران خود صدقه بدهيد، بزرگان خود را در آن احترام كنيد، كوچكترها را مورد رحمت خود قرار دهيد و صله رحم بجا آوريد. زبانهاي خود را حفظ كرده، ديدگان خود را از آنچه نگاه به آن حلال نيست و گوشهاي خود را از آنچه گوش دادن به آن حلال نيست، نگهداريد. با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا با يتيمان شما مهرباني شود.

ماه مبارك رمضان

به درگاه خداوند از گناهان خود توبه كنيد. هنگام نماز دستهايتان را با دعا بطرف او بلند كنيد، زيرا اين وقت بهترين اوقات است و خداوند در آن هنگام با نظر رحمت به بندگانش نگاه كرده و هنگامي كه از او بخواهند و با او مناجات نمايند، جواب آنان را ميدهد. و اگر او را صدا بزنند، به آنان لبيك ميگويد. و اگر دعا كنند، دعايشان را مستجاب ميكند.

مردم شما زنداني اعمال خود ميباشيد، با استغفار خود را آزاد كنيد. پشتهايتان از گناه سنگين است با طولاني نمودن سجدههاي خود آن را سبك نماييد. بدانيد خداوند به عزت خود سوگند خورده است كه سجدهكنندگان و نمازگزاران را عذاب نكند و در روزي كه مردم براي پروردگار جهانيان برميخيزند، آنان را با آتش نترساند.مردم كسي كه به مؤمن روزهداري افطار بدهد، ثواب آزاد كردن يك بنده و آمرزش گناهان گذشته خود را دارد. عرض كردند: رسول خدا همه ما نميتوانيم اين كار را انجام دهيم. حضرت صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند: از آتش بپرهيزيد، گرچه با نيمدانه خرمايي. از آتش بپرهيزيد، گرچه با جرعه آبي. مردم هر كدام از شما كه اخلاق خود را در اين ماه اصلاح كند، روزي كه در صراط پاها ميلغزد، جوازي بر صراط خواهد داشت. و هر كدام از شما كه بر بنده و كنيز خود آسان بگيرد، خداوند در حساب بر او آسان خواهد گرفت، و كسي كه شرّ خود را در آن باز دارد، خداوند در روزي كه او را ببيند غضب خود را از او باز ميدارد. كسي كه يتيمي را بزرگ بدارد، خداوند در روزي كه او را ببيند او را بزرگ خواهد داشت، و كسي كه در اين ماه صله رحم كند، خداوند روزي كه او را ببيند او را به رحمت خود وصل ميكند. كسي كه در آن قطع رحم كند، خداوند روزي كه او را ميبيند رحمت خود را از او قطع خواهد نمود. و كسي كه يك نماز مستحبي بخواند خداوند براي او خلاصيي از آتش مينويسد. و كسي كه عمل واجبي انجام دهد ثواب كسي كه هفتاد واجب را در ماهي غير از اين ماه انجام دهد، خواهد داشت. و كسي كه در اين ماه زياد بر من صلوات بفرستد، روزي كه ترازوها سبك است، خداوند ترازوي او را سنگين مينمايد. و كسي كه يك آيه از قرآن بخواند، مانند پاداش كسي كه قرآن را در ماهي غير از اين ماه ختم كند، خواهد داشت.

مردم درهاي بهشت در اين ماه باز است، از پروردگار خود بخواهيد آن را به روي شما نبندد، درهاي جهنم نيز بسته است از پروردگار خود بخواهيد آن را به روي شما باز نكند، شياطين هم در زنجيرند، از پروردگار خود بخواهيد آنان را بر شما مسلط نكند.

امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: برخاستم و عرض كردم رسول خدا برترين اعمال در اين ماه چيست؟ فرمودند: ابا الحسن برترين اعمال در اين ماه دوري گزيدن از حرامهاي خداي عزيز و بزرگ است. سپس گريه كرد. عرض كردم چرا گريه ميكني، رسول خدا فرمود: علي بخاطر حلال شمردن تو در اين ماه است، گويا با تو هستم و تو براي پروردگارت نماز ميخواني و بدبختترين اولين و آخرين، همانند «پي كننده شتر ثمود» ضربهاي به جلو سرت ميزند كه موي صورتت با آنان رنگين ميشود.

امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: عرض كردم: رسول خدا آيا در آن حال دينم سالم است؟ فرمود: آري، دينت سالم است. سپس فرمود: علي كسي كه تو را بكشد مرا كشته و كسي كه با تو دشمني كند با من دشمني نموده و كسي كه به تو ناسزا بگويد، به من ناسزا گفته، زيرا تو مانند نفس من هستي روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است، خداي عزيز و بزرگ مرا آفريد، تو را نيز آفريد و مرا برگزيد و تو را، من را براي پيامبري انتخاب نمود و تو را براي امامت اختيار كرد. بنا بر اين كسي كه امامت تو را انكار كند پيامبري من را انكار كرده. علي تو وصي من، پدر فرزندانم، همسر دخترم و جانشين من در ميان امتم در زندگي من و بعد از مرگ من هستي. امر تو امر من و نهي تو نهي من است. به كسي كه مرا به پيامبري برانگيخته و مرا بهترين مردم قرار داد، قسم ميخورم كه تو حجت خدا بر خلق او و امين او بر رازش، و جانشين او در ميان بندگانش ميباشي.» [4 -] از رساترين بشارتهايي كه درباره ماه رمضان وارد شده، نفرين پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بر كسي كه در آن آمرزيده نشود، ميباشد، آنجا كه فرمود: «كسي كه ماه رمضان را بگذراند و آمرزيده نشود، خدا او را نيامرزد.» زيرا اين نفرين با توجه به اين كه او به پيامبري برانگيخته شد تا رحمتي براي جهانيان باشد، مژده بزرگي براي گستردگي رحمت و عمومي بودن آمرزش در اين ماه ميباشد. و اگر غير از اين بود - با توجه به اين كه رحمتي براي جهانيان است - مسلماني را، گرچه گناهكار باشد، نفرين نميكرد.

 

 

[5 -] از مهمترين رواياتي كه در اين مورد وارد شده روايات زيادي است كه درباره زنجير شدن شياطين متمرد، باز شدن درهاي بهشت، گشوده شدن درهاي رحمت، بسته شدن درهاي آتش، ايستادن خداوند در مقابل دشمنان جنّي و صداي منادي خدا از اول ماه تا آخر آن وارد شده است، چيزي كه مانند آن در هيچ ماهي نيامده است. زيرا در مورد ساير ماهها وارد شده كه فقط در ثلث آخر شب چنين مناديي ندا ميكند مگر در شب جمعه كه از اول شب تا صبح اين منادي ندا ميكند و همينطور در ماه رجب، ولي در ماه رمضان اين ندا از اول ماه تا آخر آن و تمام شبها و روزهايش وارد شده است.

 

 

[6 -] در روايات آمده است كه ماه رمضان مخصوص اجابت دعا و آيهادعوني استجب لكم 40: 60،بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را ميباشد.

هر كدام از اين فضايل ارج فراواني نزد اهلش داشته، با آن منت خدا را بر خود درك نموده، با تشكر و سرور زيادي به استقبال آن رفته و از آن استفاده ميكنند ولي غافل و منكر بخاطر از بين بردن امكانات و فرصتها و سهل انگاري، از آن كم بهره يا بيبهره است.

از بعضي نقل شده كه ميگويند: به زنجير كشيدن شياطين در ماه رمضان فايده زيادي ندارد و گويا تصديق اين مطلب برايش مشكل بوده يا منظور از آن را نفهميده است، در حالي كه اين مطلب در ماه رمضان محسوس بوده و آثار آن از جهت ازدياد عبادات و خيرات در آن، آشكار است، و كسي در آن شكي ندارد. و كسي كه ماهيت شيطان را شناخته و جهت ارتباط او را با بشر و طريقه تأثير او را بداند، ميفهمد كه صرف خودداري از خوردني و آشاميدني بخصوص اگر همراه با نگهداشتن زبان از پرگويي باشد، باعث منع دخل و تصرف شيطان در دل روزهدار ميشود، همانگونه كه در فرمايش معصومين عليهم السّلام به آن اشاره شده است: «با گرسنگي مجاري او (شيطان) را تنگ نماييد، كه او مانند خون در بدن انسان جاري است».

بهر صورت زيادي عبادات و خيرات و طاعاتي كه از مردم ميبينيم، قابل انكار نيست. بله اين مطلب نسبت به همه شياطين و نسبت به جميع مكلّفها نيست. و اين مطلب براي اهل آن روشن است، چنانچه در بعضي از روايات باب صريحا گفته شده كه مراد از شياطين، شياطين متمرّد هستند.

ترجمهالمراقبات ص : 213

 ماه مبارك رمضان

عملي براي قبول شدن اعمال ماه رمضان

[1 -] براي قبول شدن اعمال ماه رمضان اين عمل وارد شده است:

عمل شريفي كه سيد قدّس سرّه آن را در «اقبال» از «جعفر بن محمد الدوريستي» از كتاب «حسني» از پيامبر صلّي اللّه عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه فرمودند: «كسي كه در شب آخر ماه رمضان ده ركعت نماز بجا آورد، در هر ركعت يك بار فاتحة الكتاب و ده بارقل هو اللّه احدبخواند و در سجده و ركوع خود ده بار بگويد:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر

و در هر دو ركعت يك بار تشهد خوانده و سپس سلام بدهد، و در پايان ده ركعت نماز بعد از سلام دادن صد بار «استغفر اللّه» بگويد و هنگامي كه از استغفار فارغ شد سجده كند و در سجده بگويد:«يا حيّ يا قيّوم يا ذا الجلال و الإكرام يا رحمن الدّنيا و الآخرة و رحيمهما، يا اله الأوّلين و الآخرين اغفر لنا ذنوبنا، و تقبّل منّا صلواتنا، و صيامنا و قيامنا»

- قسم به كسي كه مرا بحق به پيامبري برانگيخت، جبرئيل بنقل از اسرافيل و او از پروردگار متعال به من خبر داد كه: - او سرش را از سجده برنميدارد مگر اين كه خداوند او را آمرزيده، ماه رمضان را از او قبول نموده و از گناهانش ميگذرد، گرچه هفتاد گناه انجام داده باشد كه هر كدام از آنان بزرگتر از گناهان بندگان باشد، و از تمام اهالي منطقهاي كه در آن است قبول ميكند تا اين كه فرمود: اين هديه، مخصوص من و مردان و زنان امتم ميباشد و خداوند متعال آن را به هيچكدام از پيامبران و مردم قبل از من نداده است».

مؤمني كه در پي اصلاح مردم بوده و بهرهاي از رحمت خداوندي دارد، بايد اين نماز را بخاطر خير زيادي كه براي بندگان خدا دارد بخواند. عالمي كه در طول ماه براي هدايت مردم و اصلاح اعمال آنان در جايگاه وعظ نشسته بود چگونه ميتواند نسبت به اين عمل جزئي كه حتي باندازه يك جلسه وعظ نيز زحمت ندارد بيتفاوت باشد در حالي كه بخوبي ميداند كه موعظههاي او براي تمامي كساني كه در مجلس وعظ او حضور پيدا ميكنند سودمند نيست، چه رسد به اهل منطقهاش كه ممكن است گاهي جمعيت آن به چند ميليون نفر برسد. و نيز فايده وعظ براي آنان يك دهم فايده آمرزش و قبول تمامي اعمال اين ماه كه در روايت آمده نيست.

اگر كسي بگويد كه روايت قطعي نيست. در جواب او بايد گفت: با تمسك به «روايات تسامح» اين مشكل حل ميگردد. و اگر باز بگويد:

فرض كن «روايات تسامح» اين روايات را مانند روايات قطعي گردانيد، ولي از كجا يقين كنيم كه اين عمل قبول ميگردد تا به فايده مذكور يقين پيدا كنيم؟ در جواب ميگوييم: اين اشكال در وعظ نيز موجود است، در حالي كه اين مشكل در اين عمل كمتر از وعظ ميباشد. زيرا اصلاح نيت در وعظ از چند جهت مشكلتر از اصلاح نيت در عبادات است. كه واضحترين آن همين است كه وعظ مناسب با دوستي مقام است، همچنين وعظ فقط در ميان جمعيت كثيري از مردم امكان پذير است كه موجب مشكل شدن اصلاح نيت ميگردد.

/ 4 نظر / 13 بازدید
حسن

سلام.اول!ماه مبارک رمضان هم آمد.ای کاش من آدم بشم.دعا کن داداش حسن!يا علی

امین

وبلاگ خوبی داريد موفق باشيد.